Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 4301
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734301
Katalogové èíslo 70325
Název dokumentu Obytné budovy
Anglický název Residential buildings
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040.30 - Stavby pro bydlení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Budova,byt,bytový dům,domovní komunikace,domovní vybavení,obytná budova,obytná místnost,odstupy staveb,podkroví,podlaží,proslunění bytu,prostory bytu,příslušenství bytu,rodinný dům,technické zařízení obytných budov
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
72856ČSN 73 4301 2004Z1
84096ČSN 73 4301 2004Z2
91441ČSN 73 4301 2004Z3
508158ČSN 73 4301 2004Z4
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23938ČSN 36 0452 1986
31173ČSN 73 4301 1987
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84072ČSN 73 0581 2009
Anotace

ČSN 73 4301 Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/1998 Sb.,č. 137/1998 Sb. ) a souvisejících platných norem. V porovnání s předcházející normou byl upřesněn předmět normy. Byla zařazena nová kapitola definic, které platí pro účely této normy tak,aby byly v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb. Byla doplněna kapitola 4.2 Vzájemné odstupy staveb a přepracována a podstatně rozšířena kapitola 4.3 Proslunění. Dále byla vzhledem k častým chybám v praxi doplněna kapitola 5.1.3.4 Ochranná zábradlí tak, aby byla v souladu s ČSN 74 3305. Byla přepracována a upřesněna kapitola 5.2 Prostory bytu. V tabulkách doporučených nejmenších ploch obytných místností a kuchyní je doplněn údaj nejmenší plochy místností bytů pro těžce pohybově postižené osoby. V souvislosti s touto problematikou byly zvětšeny rozměry místnosti pro umístění záchodové mísy : šířka je 900 mm ( místo 800 mm ) a délka záchodu při otevírání dveří dovnitř ( nádržka nahoře ) je 1 500 mm ( místo 1 400 mm ). Dveře do prostoru pro osobní hygienu nebo do prostoru WC musí být nejméně 700 mm široké. Hlavní domovní komunikace musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 950 mm x 800 mm x 1 950 mm ( původně 1 800 mm x 600 mm x 1 800 mm ). Kapitola 6 Technická zařízení - tato oblast byla v uvedené normě revidována hlavně s vědomím,že pro jednotlivé discipliny technických zařízení existují podrobné oborové normy a technická pravidla, která detailně konkretizují speciální problematiku. Uživatel této předkládané normy zde nachází v oblasti technických zařízení pouze základní informace, které je nutno vnímat ve vztahu k obytné budově jako existující problematiku. Jsou zde odkazy na detailně zaměřené oborové normy a pravidla. Nicméně v některých konkrétních profesích jsou zde alespoň rámcově respektovány některé trendy související se současným rozvojem profese, jako například měření a regulace.Zmíněna je zde detailněji problematika větrání a další souvislosti.Jednotlivé kapitoly oblasti technických zařízení jsou v tomto podání dokladem, který ukazuje vazbu k předpokládanému typu budov.Neslouží k detailnímu řešení. V novém znění normy je vyřazeno: - stanovení velikostní kategorie bytů podle počtu ubytovaných osob - výpočet ploch a obestavěného prostoru - přehled souhrnných údajů ploch