Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14197-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 697257
Katalogové èíslo 69983
Název dokumentu Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky
Anglický název Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 1: Fundamental requirements
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.020.40 - Kryogenické nádoby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Kryogenické nádoby,bezpečnost,konečná přejímka,konstrukce,kontrola,materiál,periodická kontrola,provoz,výroba,zkoušení,značení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14197-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14197-1 Tento dokument EN 14197-1:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 268 "Kryogenické nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic a jiné národní nebo lokální požadavky. Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. EN 14197 sestává z následujících vzájemně souvisejících částí pod společným názvem Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby: - Část 1: Základní požadavky; - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení; - Část 3: Provozní požadavky. Tato část evropské normy stanoví základní požadavky pro stabilní nevakuově izolované kryogenické nádoby konstruované pro nejvyšší dovolený tlak vyšší než 0,5 bar. Tato norma platí pro stabilní nevakuově izolované kryogenické nádoby pro kapaliny specifikované ve 3.1. Pro stabilní nevakuově izolované kryogenické nádoby konstruované pro nejvyšší dovolený tlak nepřesahující 0,5 bar může být tato norma používaná jako návod. Tato evropská norma není použitelná pro nádoby sestavované na staveništi.