Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60077-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341510
Katalogové èíslo 69963
Název dokumentu Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí
Anglický název Railway applications - Electrotechnical equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti 04.12.2022
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
45.060.01 - Železniční vozidla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova drážní zařízení,pojistky,vysoké napětí
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60077-52003
IEC 60077-52003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510259ČSN EN 60077-5 2004Z104.12.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510258ČSN EN IEC 60077-5 ed. 2 2020
Anotace

ČSN EN 60077-5 Účelem této části IEC 60077-5 je uvedení dodatečných nebo upravených pravidel pro pojistky vysokého napětí k pravidlům předepsaným v IEC 60077-2. Pojistky vysokého napětí, které jsou předmětem této normy jsou pojistky připojené do hlavních a/nebo pomocných obvodů. Jmenovité napětí těchto obvodů je mezi 600 V DC a 3 000 V DC podle IEC 60850. Tyto pojistky mohou být také použity v obvodech AC do jmenovitého napětí 1 500 V. Tato norma předepisuje konkrétně: - charakteristiky pojistek; - pracovní podmínky, kterým musí pojistky vyhovovat s ohledem na: - funkci a chování v normálním provozu; - funkci a chování v případě zkratu; - dielektrické vlastnosti. - zkoušky určené pro ověření shody pojistky s charakteristickými údaji v provozních podmínkách a metody pro použití při těchto zkouškách; - informace, které mají být vyznačeny na pojistkách nebo poskytnuty s pojistkami.