Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14265
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 658025
Katalogové èíslo 69716
Název dokumentu Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Nátěrový dehet - Vlastnosti a metody zkoušení
Anglický název Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : painting tar - Characteristics and test methods
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 75.140 - Vosky, asfaltové materiály a ostatní ropné produkty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 142652003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace