Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 18035
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369843
Katalogové èíslo 69609
Název dokumentu Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací
Anglický název Information technology - Icon symbols and functions for controlling multimedia software applications
Datum vydání 01.02.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 35.240.20 - Aplikace informační technologie v kancelářské práci
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova aplikace,definice,grafická značka,ikona,informační technologie,multimédia,obrazovka počítače,počítačový software,programové vybavení,zobrazovací zařízení,zpracování dat
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 180352003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 18035 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 18035:2003 překladem. Specifikuje řadu značek, které mají podobu srozumitelných ikon, jejichž pomocí se prostřednictvím různých typů klávesnic, ovládačů a zobrazovacích zařízení jednoduše řídí multimediální aplikace, přičemž je lze využít i pro reprezentaci textových příkazů u jiných aplikací. Text normy postupně uvádí: - předmět normy, podmínky shody s touto normou a normativní odkazy; - odborné termíny, které se v této normě používají, a jejich definice; - požadavky na grafickou podobu ikon a jim přiřazené funkce, na uspořádání souvisejících ikon a jejich zadávání a na vizuální zpětnou vazbu, která musí být při práci s ikonami zajištěna; - doporučení týkající se způsobu zobrazování ikon, barvy, velikosti, vzhledu a řezu případně použitého písma; - specifikaci jednotlivých ikon pro řízení dynamického média, pro orientaci na médiu a pro různé doplňkové služby. U každé ikony norma uvádí ovládanou funkci, její typický výskyt a přesný popis vzhledu, přičemž ilustruje i její grafickou podobu.