Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13981-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421447
Katalogové èíslo 69557
Název dokumentu Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 1: Lisované výrobky
Anglický název Aluminium and aluminium alloys - Products for structural railway applications - Technical conditions for inspection and delivery - Part 1: Extruded products
Datum vydání 01.02.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.150.10 - Výrobky z hliníku
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova balení,hliník,kvalifikace materiálu,lisovaná dávka,lisovaná délka,lisovaný výrobek,metalografické zkoušení,mezní úchylky rozměru,odběr vzorků,profil,prohlášení o shodě,sledovatelnost,slitina hliníku,svařování,trubka,tyč,vlastnost materiálu,výrobní proces,zabezpečení jakosti,zkoušení,zkoušení tahem,zkoušení únavy,značení výrobků,železnice,údaje objednávky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13981-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13981-1 Tato norma stanovuje požadavky na lisované výrobky (tyče, trubky, profily), které mají podíl na konstrukčních vlastnostech skeletů karoserií vagónů a dalších hlavních konstrukčních součástí. Požadavky na svarové spoje stanovené v této normě nejsou vhodné pro svařované sestavy a podsestavy, proto jsou stanoveny pouze pro účely kvalifikace materiálů. Tato norma stanovuje zvláštní požadavky týkající se kvalifikace, řízení jakosti, vlastností materiálu a mezních úchylek rozměrů. Jsou rovněž poskytnuty návody pro aplikaci a použití.