Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 6909
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756909
Katalogové èíslo 69549
Název dokumentu Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Anglický název Testing water-tightness of drains and sewers
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18892ČSN 75 6909 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace