Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7889
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 571420
Katalogové èíslo 69450
Název dokumentu Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C
Anglický název Yogurt - Enumeration of characteristic microorganisms - Colony-count technique at 37 °C
Datum vydání 01.02.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 07.100.30 - Mikrobiologie potravin
67.100.99 - Ostatní mléčné výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Jogurt,charakteristické mikroorganismy,příprava zkušebního vzorku,technika stanovení počtu kolonií
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 78892003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7889 Uvedená norma specifikuje metodu pro stanovení počtu charakteristických mikroorganismů v jogurtu pomocí techniky počítání kolonií při 37 °C. Podstatou zkoušky je očkování desetinásobného ředění zkušebního vzorku do půdy MRS pro L. delbrueckii subsp. bulgaricus a do půdy M17 pro S. thermophilus a následné anaerobní kultivaci, počítání a ověření pomocí vhodných testů. Metoda je použitelná pro jogurty, ve kterých jsou přítomny charakteristické živé mikroorganismy.