Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 302 109 V1.1.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875305
Katalogové èíslo 69369
Název dokumentu Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Mechanizmus synchronizace pro šifrování mezi koncovými body
Anglický název
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 302 109 V1.1.12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace