Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13857-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668005
Katalogové èíslo 69323
Název dokumentu Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví
Anglický název Explosives for civil uses - Part 1: Terminology
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.71 - Chemická technologie (názvosloví)
71.100.30 - Výbušniny. Pyrotechnika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výbušniny pro civilní použití,definice,názvosloví,termíny
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13857-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
30352ČSN 66 8001 1991
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13857-1 Tato evropská norma definuje významné technické termíny používané v evropských normách zpracovaných v oblasti výbušnin pro civilní použití.