Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 6261
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756261
Katalogové èíslo 69117
Název dokumentu Dešťové nádrže
Anglický název Stormwater detention basins
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.10 - Voda z přírodních zdrojů
93.025 - Vnější systémy rozvodu vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova dešťové nádrže,kanalizace,objekty na stokových sítích,vodní hospodářství
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
76738ČSN 75 6261 2004Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26617ČSN 75 6261 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 6261 Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, provádění a provozování dešťových nádrží na stokových sítích měst a obcí jednotných a oddílných soustav a na dešťových stokových sítích oddílné soustavy průmyslových závodů či dopravních staveb. Norma vychází z ČSN 75 6101. Norma se nezabývá záchytnými nádržemi na splaškové stokové síti oddílné soustavy za účelem vyrovnávání maximálních přítoků splaškových odpadních vod do čistíren odpadních vod nebo před kapacitně nevyhovujícími úseky splaškové stokové sítě. Předmětem normy nejsou odlehčovací komory a separátory na stokové síti.