Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389231
Katalogové èíslo 69053
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Armatury pro plyny,Bezpečnost před ohněm,CO2,Elektrická ovládací zařízení,Elektrická požární signalizace,Hašení požáru,Komponenty plynových hasicích zařízení,Kysličník uhličitý,Měření fyzikálních vlastností,Nebezpečí ohně,Ochrana proti požáru,Oheň,Oxid uhličitý,Požárně bezpečnostní zařízení,Požární bezpečnost v budovách,Protipožární zařízení,Stabilní hasicí zařízení,Technické vybavení budov,Zkoušení,Zkoušky,Části stavebních systémů
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12094-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-1 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 191 "Stabilní hasicí zařízení", jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2006. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem týkající se komponentů plynových hasicích zařízení Následující evropské normy zahrnují: - plynová hasicí zařízení (EN 12094); - sprinklerová zařízení (EN 12259 a EN 12845); - prášková zařízení (EN 12416); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení (EN 13565); - hadicové systémy (EN 671); - zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101); - vodní sprejová zařízení1). Tato evropská norma má obecný název "Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení" a skládá se z následujících částí: - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily vysokotlakých zásobníků a spouštěče - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2 - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2 - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2 - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2 - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2 - Část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí - Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů