Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6380
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736380
Katalogové èíslo 68962
Název dokumentu Železniční přejezdy a přechody
Anglický název Railway level crossings and pedestrian crossings
Datum vydání 01.04.2004
Datum ukonèení platnosti 01.08.2020
Datum úèinnosti 01.05.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnost,chodci,cyklisté,dopravní značky,polní cesta,pozemní komunikace,rozhled,silnice,tramvajová trať,vozovka,železnice,železniční přejezd,železniční trať
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92278ČSN 73 6380 2004Z201.09.2013
80947ČSN 73 6380 2004Z101.08.2020
93418ČSN 73 6380 2004Z301.08.2020
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85837ČSN 73 6380 2004Opr.101.08.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32669ČSN 73 6380 1993
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510473ČSN 73 6380 2020
Anotace

ČSN 73 6380 ČSN 73 6380 vznikla v roce 1993 přepracováním a částečnou aktualizací ON 73 6380 Přejezdy a přechody na celostátních drahách a vlečkách a ON 73 6382 Priecestia na mestských dráhách a dráhách osobitného určenia, které byly normou nahrazeny. Ustanovení normy, která neodpovídala současným požadavkům na stavební úpravy přejezdových vozovek a podmínkám zajištění bezpečnosti provozu na železničních přejezdech, byla přehodnocena a aktualizována. Přitom bylo přihlédnuto ke změnám právních i technických předpisů, které od poslední aktualizace normy vstoupily v platnost a které odrážejí změny ve struktuře silniční a železniční dopravy a ve vlastnictví a správě dopravní infrastruktury. Aktualizace vychází ze zákonného ustanovení o přednosti drážní dopravy před provozem na pozemních komunikacích a z předpokladu dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích. Objektivizuje ustanovení o rozhledových poměrech na přejezdech a sjednocuje je s požadavky norem pro navrhování pozemních komunikací. Stanovuje pravidla postupu při zajišťování bezpečnosti provozu na přejezdech v závislosti na skutečně zjištěných podmínkách viditelnosti s přihlédnutím k významu pozemní komunikace a dopravnímu momentu přejezdu. Zdůrazňuje možnost zvýšení bezpečnosti provozu na železničním přejezdu účelným a důsledným využitím silničního dopravního značení v souladu se systémem jakosti v oboru pozemních komunikacích. Aktualizace rozšiřuje původní ustanovení pro přejezdy cyklistických stezek a doplňuje ustanovení o označení přejezdů pro používání osobami s omezenou schopností pohybu a vnímání.