Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 5167-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 257710
Katalogové èíslo 68924
Název dokumentu Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice
Anglický název Measurement of liquid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 4: Venturi tubes
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti 01.02.2023
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.120.10 - Průtok v uzavřených profilech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Herschelovy,Provedení klasické Venturiho trubice zv,jakost vnitřního povrchu potrubí,meze užití,minimální přímé náběhové délky potrubí,nejistoty,odběry tlaku,požadavky na výrobu,principy metody měření a výpočtů,tlaková ztráta
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 5167-42003
ISO 5167-42003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28810ČSN ISO 5167-1 1993
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515776ČSN EN ISO 5167-4 2023
Anotace

ČSN EN ISO 5167-4 ISO 5167 sestává z následujících čtyř částí pod společným názvem "Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu". Je použitelná pouze za předpokladu, že průtok v celém měřicím průřezu zůstává podzvukový a ustálený nebo jen pomalu v čase proměnlivý a kde může být tekutina pokládána za jednofázovou; není použitelná při měření pulzujícího průtoku. - Část 1: "Obecné principy a požadavky" uvádí obecné termíny, definice, značky, principy, metody měření a nejistoty; musí se používat společně s 2. až 4. částí této normy. - Část 2: "Clony" specifikuje normalizované typy clon, které se mohou použít s odběry koutovými, s odběry ve vzdálenostech D a D/2 a s odběry přírubovými. - Část 3: "Dýzy a Venturiho dýzy" specifikuje dýzy ISA 1932, dýzy s dlouhým poloměrem a Venturiho dýzy, které se liší tvarem a polohou odběrů tlaků. - Část 4: "Venturiho trubice" specifikuje normalizovaná provedení klasických Venturiho trubic. ISO 5167 obsahuje principy měření, termíny, značky, definice, výpočtové údaje, geometrii, meze užití (dané Reynoldsovým číslem, velikostí průměru potrubí a poměru průměrů ß), způsob užití (podmínky montáže a provozu) normalizovaných typů clon, dýz, Venturiho dýz a klasických Venturiho trubic, které jsou vloženy do potrubí, jehož průřez je proudem zcela zaplněn, za účelem stanovení průtoku tekutiny, proudící potrubím a tomu příslušných nejistot. Jedná se o nepřímé měření průtoku pomocí diferenčního tlaku, který vzniká na vestavěném primárním prvku.