Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13597
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 284220
Katalogové èíslo 68827
Název dokumentu Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny
Anglický název Railway applications - Rubber suspension components - Rubber diaphragms for pneumatic suspension springs
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.160 - Pružiny
45.060.01 - Železniční vozidla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny,definiční dokumenty zákazníka a výrobce,funkční,metody prohlídek a zkoušení,odolnost provozním podmínkám,podmínky pro užití,pryžové součásti vypružení,rozměrové a fyzikální charakteristiky,schvalování a hodnocení výrobku,sledování jakosti,železniční vozidla
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 135972003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67541ČSN EN 13597 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13597 Tato evropská norma platí pro závěsné membrány určené pro montáž na železniční vozidla a podobná vozidla pro tratě s trvalými vodicími systémy na jakémkoliv typu koleje a jízdního povrchu. Tato evropská norma byla vytvořena pro zlepšení provedení a jakosti pryžových membrán pro pneumatické závěsné pružiny železničních vozidel. Tato evropská norma stanovuje: - vlastnosti, které musí mít závěsné membrány, spolu s vhodnými kontrolními a zkušebními metodami, které se mají použít pro ověření; - schvalovací postup užitý zákazníkem; - návod pro hodnocení výrobků podle stanovených požadavků; - sledování jakosti membrán při výrobě; - požadavky na dodávku. Tato evropská norma je navržena pro železniční provozovatele, výrobce a dodavatele zařízení z oblasti železničního průmyslu a rovněž pro dodavatele pryžových membrán pro pneumatické závěsné pružiny. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje požadavky směrnic(e) EU: - Směrnice Rady 96/48/EEC ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému; - Směrnice Rady 93/38/EEC ze dne 14. června 1993 koordinující zprostředkovací postupy subjektů ve vodním, energetickém, dopravním a telekomunikačním sektoru; - Směrnice Rady 91/440/EEC ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic společenství. Tato evropská norma neplatí pro ostatní součásti pneumatického závěsného zařízení nebo řídicích systémů jako jsou: - vzduchojemy; - rámy a armatury; - nouzové systémy vypružení; - pružné podpěry (kupř. řadové pružiny).