Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14131
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 570072
Katalogové èíslo 68717
Název dokumentu Potraviny - Stanovení folátů mikrobiologickou zkouškou
Anglický název Foodstuffs - Determination of folate by microbiological assay
Datum vydání 01.02.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 07.100.30 - Mikrobiologie potravin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141312003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace