Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 65 0201
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 650201
Katalogové èíslo 67912
Název dokumentu Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
Anglický název Flammable Liquids - Production, processing and stocking areas
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.020 - Výroba v chemickém průmyslu
75.160.20 - Kapalná paliva
75.200 - Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Hořlavé kapaliny,bod hoření,bod vznícení,bod vzplanutí
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
74939ČSN 65 0201 2003Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
30399ČSN 67 0811 1984
32619ČSN 65 0201 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 65 0201 Tato norma platí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních objektů, které se navrhují podle ČSN 73 0804, popř. ČSN 73 0802, a souvisících norem z oblasti požární bezpečnosti staveb, pokud se v nich vyskytují1) hořlavé kapaliny v dále specifikovaném rozsahu, vyjádřeném zpravidla množstvím a třídou nebezpečnosti. Hořlavé kapaliny se mohou vyskytovat: - v nových stavebních objektech, popř. v jejich části, nebo - v otevřených technologických zařízeních, popř. volných skladech, nebo - u změn staveb stávajících prostorů s hořlavými kapalinami, nebo - u změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na prostory s hořlavými kapalinami. Norma stanoví další požadavky na požární bezpečnost v návaznosti na ČSN 73 0804:2002, nebo souvisící normy ČSN 73 0845 a ČSN 73 0842, popř. ČSN 73 0802, přičemž platí ustanovení těchto norem, pokud nejsou nahrazena v této normě odchylnými ustanoveními. Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, platí tato norma pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu nebo zařízení, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma rovněž stanoví v přílohách specifické požadavky pro tyto prostory s výskytem hořlavých kapalin: - Výroba, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami (viz přílohu A) - Hořlavé kapaliny určené pro vytápění objektů (viz přílohu B) - Skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích (viz přílohu C) - Prostory a zařízení pro nanášení kapalných hořlavých nátěrových hmot (viz přílohu D) - Stabilní a polostabilní pěnové hasicí zařízení - základní požadavky pro projektování (viz přílohu E) Obecná ustanovení této normy platí i pro výdejní čerpací stanice pohonných hmot a pro plnění a stáčení hořlavých kapalin. Specifická ustanovení pro tyto případy jsou uvedena v ČSN 65 0202. Specifická ustanovení ČSN 65 0202 mají přednost před požadavky této normy.