Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13403
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 120521
Katalogové èíslo 67805
Název dokumentu Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek
Anglický název Ventilation for buildings - Non-metallic ducts - Ductwork made from insulation ductboards
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134032003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace