Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETS 300 559 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 872617
Katalogové èíslo 67487
Název dokumentu Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)
Anglický název
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETS 300 5591995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace