Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0873
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730873
Katalogové èíslo 67070
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
Anglický název Fire protection of buildings - Eqipment for fire-water supply
Datum vydání 01.06.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.120.01 - Ochrana budov a v budovách obecně
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Požární bezpečnost staveb,požární voda,zásobování požární vodou
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18197ČSN 73 0873 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0873 Tato norma určuje zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty a volné sklady a pro změny staveb v rozsahu vymezeném ČSN 73 0834. Norma platí i pro zásobování požární vodou při navrhování zkrápěcích zařízení a vodních clon (viz přílohu A) a stanoví zásady pro zpracování analýzy zdolávání požáru (viz přílohu B). Pro uvedení do provozu a revize stávajících zařízení pro zásobování požární vodou platí příloha C. Příklady schématických zobrazení zařízení pro zásobování požární vodou uvádí příloha D. Při posuzování objektů nebo jejich částí, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky na zásobování požární vodou, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.