Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 65 6481
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 656481
Katalogové èíslo 66946
Název dokumentu Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení
Anglický název Liquefied petroleum gases - Heating gases - Propane, Butane and their mixtures - Requirements and test methods
Datum vydání 01.10.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.30 - Plynná paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Zkapalněné ropné plyny,butan,metody zkoušení,propan,propan-butan,technická směs,technické požadavky,topné plyny
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
69287ČSN 65 6481 2003Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
4868ČSN 65 6481 1969
4869ČSN 65 6482 1969
4870ČSN 65 6483 1969
4871ČSN 65 6484 1969
6508ČSN 65 6480 1969
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 65 6481 Tato česká technická norma byla zpracována sloučením ČSN 65 6481 až 84, které se týkaly propanu, butanu, propan-butanu a topné směsi. Dále byly zapracovány do nové normy údaje z normy 65 6480, definující základní ustanvení zkapalněných uhlovodíkových plynů. Nová norma uvádí kromě souvisících a citovaných norem definice jednotlivých výrobků. Dále udává konkrétní technické požadavky včetně zkušebních metod pro jednotlivé výrobky. V kapitolách vzorkování, balení, dodávání, značení a skladování jsou převážně uvedeny odkazy na platné technické normy a současnou legislativu platnou v ČR. Bezpečnostní pokyny odkazují zejména na zákon 157/1998 Sb. V informativní příloze A normy je ujsou uvedeny fyzikální a chemické vlastnosti čistých uhlovodíků, jejichž smícháním vznikají výrobky, které jsou předmětem nové normy.