Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60073 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330170
Katalogové èíslo 66937
Název dokumentu Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů
Anglický název Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators
Datum vydání 01.06.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.070 - Barevné značení
13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 600732002
IEC 600732002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56073ČSN EN 60073 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60073 ed. 2 Norma obsahuje identické znění EN 60073:2002 (idt IEC 60073:2002), která má statut základní bezpečnostní normy a je šestým vydáním revidujícím a nahrazujícím páté vydání z roku 1996. Norma stanovuje obecná pravidla pro přidělování konkrétních významů jednotlivým vizuálním, akustickým a taktilním signálům s cílem zvýšit bezpečnost osob, materiálních hodnot a životního prostředí, zkvalitnit sledování, řízení a údržbu zařízení či procesů a umožnit obsluze rychlé a správné zjištění stavů řídicích zařízení a poloh ovládacích prvků. Norma platí pro navrhování jednoduchých (samostatných) prvků až po navrhování rozsáhlých řídicích pracovišť se širokým spektrem takovýchto prvků. Norma kromě klasických prosvětlených a neprosvětlených ovládačů definuje i zásady pro ovládače jakožto součást obrazového znázornění na obrazovce. V přílohách názorně uvádí příklady použití kódování pro sdělování informací a možné vizuální, akustické a taktilní kódy. Norma je doplněna národní přílohou obsahující vysvětlení některých pojmů z originálu s ohledem na používání v ČR a příklady základního kódování provozních stavů barvami.