Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12101-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389700
Katalogové èíslo 66833
Název dokumentu Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
Anglický název Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators
Datum vydání 01.05.2003
Datum ukonèení platnosti 26.05.2017
Datum úèinnosti 01.06.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost před ohněm,Bezpečnostní systémy v budovách,Bezpečnostní zařízení,Bezpečností technika,Materiály odolné proti plamenům,Měření fyzikálních vlastností,Ochrana proti požáru,Požár,Požární bezpečnost staveb,Protipožární zařízení,Zkoušení,Zkoušky,Šíření požáru
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12101-32003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
99290ČSN EN 12101-3 2003Z126.05.2017
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
74932ČSN EN 12101-3 2003Opr.126.05.2017
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99289ČSN EN 12101-3 ed. 2 2016
Anotace

ČSN EN 12101-3 Tato evropská norma specifikuje požadavky a uvádí metody zkoušení pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla, které jsou určeny k instalaci jako součást zařízení pro nucený odvod kouře a tepla odvětráním. Také jsou zde uvedeny postupy schvalování rozsahu ventilátorů pro nucený odvod kouře a tepla a jejich motorů z omezeného počtu zkoušek. Zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním vytvářejí pomocí odtahu kouře nad podlahou vrstvu bez kouře a tím zlepšují podmínky pro bezpečnou evakuaci a/nebo záchranu osob a zvířat a ochranu majetku a dovolují potlačení požáru dokud je ještě v počátečním stádiu. Tato zařízení také odvádí horké plyny uvolňované při požáru ve fázi rozvoje. Použitím zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním se vytvářejí prostory dole bez kouře a kouřová vrstva ve vznosu se plošně rozprostírá. Tato zařízení mají své pevné místo při usnadňování evakuace osob z budov, při snižování poškození účinky požáru a finančních ztrát při zabraňování zakouření, při usnadňování hašení, při snižování teplot střechy a při zpomalování šíření požáru. Pro dosažení výše uvedeného prospěchu je nezbytné, aby zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním byla zcela funkční a spolehlivá kdykoliv jsou iniciována k činnosti, po celou dobu životnosti instalace. Zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním je soustava bezpečnostního zařízení, které je určené k zajištění pozitivní úlohy ve stavu nouze při požáru. Komponenty zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním mají být instalovány jako součást řádně navrženého systému pro odvod kouře a tepla.