Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-300
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 66756
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Electrical and electronic measurements and measuring instruments - Part 311: General terms relating to measurements - Part 312: General terms relating to electrical measurements - Part 313: Types of electrical measuring instruments - Part 314: Specific terms according to the type of instrument
Datum vydání 01.07.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.17 - Metrologie a měření. Fyzikální jevy (názvosloví)
17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova charakteristiky přístroje,elektrické měření,elektroměr,elektronické měření,etalon,indikace,metoda měření,měřicí přístroj,nejistota,osciloskop,provozní podmínky,převodník,příslušenství,signál,stabilizovaný zdroj,typ přístroje,zapisovač
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-3002001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501532ČSN IEC 60050-300 2003A1
503178ČSN IEC 60050-300 2003A2
504689ČSN IEC 60050-300 2003A3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33872ČSN IEC 50(301,302,303) 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-300 Tato terminologická norma obsahuje všeobecné termíny a definice pro měření a elektrické měření (například metody měření, etalony, ovlivňující činitele, provozní podmínky) a termíny týkající se jednotlivých typů měřicích přístrojů a jejich částí respektive příslušenství (včetně fyzikálních a elektrických charakteristik apod.). Definice termínů vycházejí především z provozního přístupu týkajícího se nejistoty měření a signálů, na rozdíl od dřívějších přístupů týkajících se "pravé hodnoty". Norma je obsahuje ucelenou terminologii pro oblast měření a měřicích přístrojů.