Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 301 165 V1.1.3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 878564
Katalogové èíslo 66281
Název dokumentu Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení
Anglický název
Datum vydání 01.03.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 301 165 V1.1.32002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace