Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13460
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010662
Katalogové èíslo 66251
Název dokumentu Údržba - Dokumenty pro údržbu
Anglický název Maintenance - Documents for maintenance
Datum vydání 01.02.2003
Datum ukonèení platnosti 01.12.2009
Datum úèinnosti 01.03.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
03.080.10 - Průmyslové služby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Dokumentace,Dokumenty,Dokumenty pro údržbu,Technické dokumenty,Údržba,Údržba a opravy
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134602002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84401ČSN EN 13460 2009
Anotace

ČSN EN 13460 Údržba, jako jakákoliv jiná funkce v podniku, vyžaduje mít k dispozici vhodný tok informací mezi různými místy ve vnitřní organizace a s ostatními funkcemi a organizačními jednotkami podniku, aby podnik mohl splnit své cíle a dosáhl přijatelné výkonnosti. V normativní části této evropské normy je popsán seznam základních dokumentů pro údržbu a jsou podány informace o možném obsahu každého dokumentu. V informativních přílohách je popsána dokumentace pro údržbu s ohledem na funkce údržby, které jsou součástí systému jakosti daného podniku.