Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0540-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730540
Katalogové číslo 65819
Název dokumentu Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Anglický název Thermal protection of buildings - Part 2: Requirements
Datum vydání 1.11.2002
Datum ukončení platnosti 1.5.2007
Datum účinnosti 1.12.2002
Věstník vydání (měs/rok) 11/02
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova budovy s velmi nízkou energetickou náročností,celková průvzdušnost obvodového pláště budovy,celoroční množství zkondenzované a vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce,denní teplota vzduchu v místnosti v letním období,difuze vodní páry,ekvivalentní difuzní tloušťka,energetická náročnost budovy,energetický štítek budovy,faktor difuzního odporu,intenzita výměny vzduchu,kritická vnitřní povrchová teplota,kritická vnitřní povrchová vlhkost,lineární a bodový činitel prostupu tepla,měrná potřeba tepla na vytápění budov,měrná ztráta prostupem tepla,nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce,nejvyšší,nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním období,návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu,návrhová teplota vnitřního,nízkoenergetické a,pasivní domy,pokles dotykové,pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období,povrchová kondenzace,požadované a doporučené normové hodnoty,riziko hromadění,riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci,roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce,součinitel,součinitel prostupu tepla,spárové průvzdušnosti funkčních spár výplní otvorů,stupeň energetické náročnosti budov,tepelná jímavost podlahy,tepelné mosty,tepelný odpor konstrukce,teploty podlahy,vlhkosti v konstrukci,vzduchu,základní požadavek na úsporu energie a tepelnou ochranu budov
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
72543ČSN 73 0540-2 2002Z11.5.2007
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
15848ČSN 73 0540-2 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
77902ČSN 73 0540-2 2007
Anotace

ČSN 73 0540-2 Norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Dodržení tepelně technických požadavků zajišťuje zejména prevenci tepelně technických vad a poruch budov, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostředí pro užívání a technologické procesy a nízkou energetickou náročnost budov. Požaduje se po dobu ekonomicky přiměřené životnosti konstrukcí a budov, při jejich běžné údržbě a při působení běžně předvídatelných vlivů. Požadované hodnoty přitom stanovují úroveň technického požadavku, prokazovanou v návaznosti na technické předpisy při stavebním řízení podle zvláštního předpisu . Doporučené hodnoty stanovují úroveň vhodnou pro energeticky úsporné budovy. Norma platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby, kde není požadován stav vnitřního prostředí. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle zvláštního předpisu platí norma přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání. Proti předchozímu znění normy dochází k větší provázanosti se soustavou zavedených souvisících evropských a mezinárodních norem a návaznosti na nové předpisy zajišťující základní požadavek na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Požadavky pro budovy pozemních sta-veb se jednodušeji rozlišují podle převažující vnitřní teploty. Nově je formulován požadavek na nejnižší vnitřní povrchové teploty. Ukazatelem úrovně tepelně izolační kvality jednotlivých konstrukcí je jednotně součinitel prostupu tepla U. V souladu s evropským značením se pro Celsiovu teplotu nově používá značka veličiny q (dříve t), pro součinitel prostupu tepla značka U (dříve k). Pro teploty i jejich rozdíl je jednotně používána značka jednotky °C, jejíž fyzikální rozměr je K. Rozšířeny a nově formulovány jsou požadavky z hlediska šíření vzduchu. Je zjednodušeno hodno-cení energetické náročnosti budov, pro které se nově používá veličina měrná potřeba tepla při vytápění budov eV , v kWh/(m3˙a), podle zvláštního předpisu . Značka a pro jednotku rok se používá také pro celoroční množství zkondenzované a vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce, v kg/(m2˙a). Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, a vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Např. zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.