Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60512-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354055
Katalogové èíslo 65791
Název dokumentu Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola
Anglický název Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-1: General examination - Test 1a: Visual examination
Datum vydání 01.11.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 31.220.10 - Vidlice a zásuvky pro elektroniku. Konektory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Elektrické konektory,Elektromechanické součástky,Elektronická zařízení,Součástky pro elektroniku,Vizuální kontrola,Zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60512-1-12002
IEC 60512-1-12002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60512-1-1 Část 1-1 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC 48. Pokud to stanoví příslušná předmětová specifikace, může se tato norma rovněž použít pro podobné součástky. Cílem této zkoušky je definovat standardní zkušební metodu pro vizuální kontrolu elektromechanických součástek. Přejímaná norma sestává ze dvou stran anglického textu evropské normy a 7 stran dvojjazyčného anglického a francouzského textu přejímané normy IEC.