Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1968
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 078534
Katalogové èíslo 65592
Název dokumentu Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví
Anglický název Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders
Datum vydání 01.10.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost,lahve na plyny,opravy,periodická kontrola,zkoušení,značení,údržba
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 19682002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75900ČSN EN 1968 2002A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1968 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Hlavním záměrem této evropské normy je sjednocení plánování periodické kontroly a zkušebních postupů u dokončených lahví, které smí být po zkoušení opětně používány. Zkušenosti z periodické kontroly a zkoušení lahví, které jsou upřesněny v této evropské normě jsou důležitým faktorem, určujícím zda lahve mohou být vráceny do dalšího oběhu. Tato evropská norma stanoví požadavky na periodickou kontrolu a zkoušení bezešvých ocelových lahví na plyny (samostatných nebo ve svazcích) používané na stlačené a pod tlakem zkapalněné plyny o vodním objemu od 0,5 l do 150 l.Tato norma se smí rovněž použít i na lahve o menším vodním objemu než 0,5 litru. Tato evropská norma stanovuje požadavky na periodickou kontrolu a zkoušení k ověření úplnosti lahví na plyny a určení, že lahve mohou být vráceny do dalšího oběhu. Hlavním záměrem je sjed-nocení plánování periodické kontroly a zkušebních postupů u dokončených lahví, které smí být po zkoušení opětně používány. Rovněž vymezuje postupy k zajištění volného pohybu existujících lahví mezi členskými státy EU (viz příloha A). Tuto normu nelze použít na periodickou kontrolu a zkoušení lahví na acetylen nebo kompozitové lahve na plyny (částečně nebo zcela ovíjené) s linery z hliníkových slitin. Tato evropská norma odkazuje na předpisy týkající se přepravy nebezpečného zboží (ADR a RID). Byla připravena na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje cíle systému Nařízení pro přepravu nebezpečného zboží.