Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0861
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730861
Katalogové èíslo 6558
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb. Zkoušení hořlavosti stavebních hmot. Nehořlavé hmoty
Anglický název Fire safety of buildings. Testing of combustibility of building materials. Non-combustible materials
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.01.2003
Datum úèinnosti 01.01.1980
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.100 - Stavební materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0861 Touto normou se zavádí ST SEV 382 - 76 jako ČSN. Pro potřeby ČSSR se stanoví, že hmoty, zařazené podle této normy jako nehořlavé se zařazují do stupně hořlavosti A podle ČSN 73 0823. Normou RVHP je stanovena metoda jejíž podstatou je určení kritéria hořlavosti hmoty, která je vystavena po dobu 20 min teplotě 800 - 850°C. ČSN 73 0861 byla schválena 14.5.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1980.