Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 82045-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013740
Katalogové èíslo 65334
Název dokumentu Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody
Anglický název Document management - Part 1: Principles and methods
Datum vydání 01.09.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.240.01 - Aplikace informační technologie obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aspekt,dokument,informační model,konfigurace,metadata (popisná data pro správu dokumentů),nosič dat,produkt,schéma pojmů,správa dokumentů,stupeň vyzrálosti,uvolnění,životnost produktu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 82045-12001
IEC 82045-12001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 82045-1 Tato Část 82045 stanovuje zásady a metody definování metadat pro správu dokumentů náležejících předmětům po dobu jejich životnosti; tento cyklus obvykle pokrývá období od koncepčního záměru dokumentu až po jeho vyřazení. Stanovené zásady a metody jsou základem pro všechny systémy správy dokumentů. Popisná data pro správu dokumentů ("metadata") jsou data o obsahu dokumentu, potřebná pro jeho spravování v elektronickém systému správy dokumentů v systému správy dat produktu nebo v jakémkoli jiném platném systému. Norma definuje pojem dokumentu, pokrývajícího nejenom tradiční papírové dokumenty, ale také, všeobecněji, počítačové informace, které jsou určovány, strukturovány, zpracovávány, řízeny a vyměňovány/sdělovány jako jednotka. Pojednává o pevných (stanovených) souborech informací s přidruženými metadaty a četnými prezentacemi těchto souborů informací a pokrývá systémy správy dokumentů, používající postupné inženýrské práce. Tato Část je určena jako obecná základní norma ve všech oblastech použití a poskytuje rámec aplikovatelný pro Část 2, která poskytuje soubor typů prvků dat spojených s informačním referenčním modelem, který lze použít ve spojení s prezentací metadat na dokumentech.