Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12259-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389210
Katalogové èíslo 65169
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers
Datum vydání 01.12.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost před ohněm,Bezpečnostní systémy v budovách,Bezpečnostní zařízení,Bezpečností technika,Certifikace,Hašení požáru,Hodnocení shody,Komponenty hasicích zařízení,Mokré ventilové stanice,Měření fyzikálních vlastností,Nebezpečí ohně,Ochrana proti požáru,Oheň,Požárně bezpečnostní zařízení,Požární bezpečnost v budovách,Protipožární zařízení,Stabilní hasicí zařízení,Zkoušení,Zkoušky,Šíření požáru,Části stavebních systémů
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12259-1+A12001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
76515ČSN EN 12259-1+A1 2002A3
71185ČSN EN 12259-1+A1 2002A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
59337ČSN EN 12259-1 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12259-1 +A1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12259-1:1999 včetně změny EN 12259-1:1999/A1:2001. Evropská norma EN 12259-1:1999 spolu se zapracovanou změnou EN 12259-1:1999/A1:2001 má status české technické normy Norma byla doplněna novými termíny a definicemi, které se týkají vlastností výrobku, požadavků a způsobu jejich zkoušení. Celkově norma uvádí požadavky, zkušební metody a postupy pro hodnocení shody výrobku, který je stanovený ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základní požadavků směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS). Tato norma je jednou z částí EN 12259 týkající se komponentů sprinklerových systémů a je součástí řady evropských norem, které budou pokrývat: - plynová hasicí zařízení (EN 12094); - sprinklerová zařízení (EN 12259); - prášková zařízení (EN 12416); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení; - hadicové systémy (EN 671); - zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101); - vodní sprejová zařízení. EN 12259 "Stabilní hasicí systémy - Komponenty pro sprinklerové a vodní sprejové systémy" bude obsahovat následující části: - Část 1: Sprinklery - Část 2: Mokré ventilové stanice - Část 3: Suché ventilové stanice - Část 4: Poplachové zvony - Část 5: Spínače průtoku - Část 6: Potrubní spoje - Část 7: Závěsy potrubí - Část 8: Tlakové spínače - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice - Část 10: Řídicí ventily s tepelnou pojistkou - Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice - Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci a provedení sprinklerů, které se uvádějí do činnosti roztavením součásti nebo destrukcí skleněné baňky vlivem tepla a které jsou používány v sprinklerových zařízeních odpovídajících EN 12845 Sprinklerová zařízení - Projektování a montáž. Jsou zde také stanoveny zkušební metody a doporučený program zkoušek pro typové schválení.