Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0420-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730420
Katalogové èíslo 64948
Název dokumentu Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
Anglický název Accuracy of setting out of constructions - Part 2: Setting out deviations
Datum vydání 01.07.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.020 - Územní plánování. Plánování měst.
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova geodezie,kontrola vytyčení,mezní vytyčovací odchylka,primární systém,přesnost (nejistota) vytyčení,rozměření,sekundární systém,stavby,stavby liniové,stavby plošné,stavby prostorové,vytyčení,vytyčení podrobné,vytyčení prostorové polohy,vytyčovací síť,vytyčovací značka,vytyčování stavebních objektů,zeměměřictví
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31031ČSN 73 0420 1986
31032ČSN 73 0421 1986
31033ČSN 73 0422 1986
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0420-2 Norma stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb a pro vytyčování prostorových staveb. Dále stanoví zásady pro užívání hodnot mezních vytyčovacích odchylek, popř. způsob určování jejich hodnot. Je uveden krátký výčet používané terminologie a následuje podrobný přehled hodnot mezních vytyčovacích odchylek pro jednotlivé druhy staveb ve vazbě na vytyčení prostorové polohy stavby a podrobné vytyčení.