Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 61000-3-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333431
Katalogové èíslo 64326
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A
Anglický název Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-4: Limits - Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A
Datum vydání 01.04.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.100.10 - Elektromagnetické emise
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova elektrické připojení,elektrické zařízení,harmonické,rušivé signály,zkušební úrovně
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 61000-3-41998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 61000-3-4 Tento norma se týká emise rušení způsobených harmonickými. Doporučení této normy se týkají elektrických a elektronických zařízení připojovaných do veřejné distribuční sítě nízkého napětí, přičemž zařízení má jmenovitý vstupní fázový proud větší než 16 A nebo má menší jmenovitý proud ale vyžaduje zvláštní souhlas dodavatele elektřiny. Doporučení, která stanovují požadované informace umožňující dodavateli elektřiny, výrobci nebo odběrateli ohodnotit zařízení.