Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 38 6462
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 386462
Katalogové èíslo 64304
Název dokumentu Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
Anglický název Gas supply system - LPG - Pressure stations, distribution and consumption
Datum vydání 01.04.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.200 - Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG),bezpečnostní pásmo zásobníku,cisterny,jednoduchá tlaková stanice,kovové tlakové nádoby k dopravě LPG,lahev,malá bateriová tlaková stanice,manipulační přípojka,místnost pod úrovní terénu,namrzavé zeminy,nejvyšší,ochranný,ochranný prostor,ochranný prostor lahve nebo sudu,ochranný prostor výparníku,ochranný prostor zásobníku,odstupová vzdálenost,plynoměr,pohyblivá spojovací vedení,požárně nebezpečný prostor,požární odolnost konstrukce,požární úsek,prostor kolem výdejních armatur autocisterny a stáčecích armatur železniční cisterny,prostor pro regulátor,provozní lahev,provozní sud,provozní tlak MOP (maximum operating pressure),provozní tlak OP (operating pressure),prázdná lahev nebo sud,přístřešek,redukční ventil,regulační ventil,regulátor,spotřební tlaková stanice,stáčecí stanoviště,sud,tlaková stanice,tlaková stanice lahví a sudů,velká bateriová tlaková stanice,vyrovnávací regulátor,větraný prostor,výparník (zplyňovač),výstroj,zdroj LPG,zásobní lahev,zásobní sud,zásobník,zásobníková tlaková stanice
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
3296ČSN 38 6460 1974
3297ČSN 38 6462 1975
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 38 6462 Tato norma platí pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz zařízení se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (dále jen "zařízení"), kterými jsou: - zásobníkové tlakové stanice; - tlakové stanice lahví a sudů; - regulační a měřicí zařízení; - výparníky; - rozvody od zdroje zkapalněného uhlovodíkového plynu k jejich spotřebičům, k místům stáčení nebo plnění a k místům jeho použití pro technologické účely. Tato norma platí i pro zásobníky, které nejsou součástí zásobníkové tlakové stanice, avšak slouží k uskladňování zkapalněných uhlovodíkových plynů. Dále platí pro dopravu a stáčení zkapalněných uhlovodíkových plynů. Tato norma neplatí pro: - čerpací stanice zkapalněných uhlovodíkových plynů pro motorová vozidla; - plnírny, přípravny, zkušebny a opravny tlakových nádob k dopravě zkapalněných uhlovodíkových plynů; - skladování, prodej a dopravu lahví, sudů a kartuší se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny; - použití propan-butanu k pohonu motorových vozidel a plavidel; - zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny v užitných prostorách vozidel, přívěsech a maringotkách, v balonech a lodích; - zařízení, v nichž se zkapalněné uhlovodíkové plyny chemicky upravují nebo zpracovávají; - zařízení k plnění zkapalněných uhlovodíkových plynů do aerosolových nádobek, kde slouží jako hnací plyn, a na skladování, prodej a dopravu těchto aerosolových nádobek; - chladicí zařízení s náplní zkapalněný uhlovodíkový plyn; - umísťování spotřebičů zkapalněných uhlovodíkových plynů; a jejich provedení.