Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61663-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341391
Katalogové èíslo 64168
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči
Anglický název Lightning protection - Telecommunication lines - Part 2: Lines using metallic conductors
Datum vydání 01.03.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ekvipotenciální přípojnice EBB,kabely s ochranou před bleskem,očekávaná ztráta na jednu škodu,očekávaná ztráta na jednu škodu způsobenou přímým úderem blesku do nadzemního vedení,očekávaná ztráta na jednu škodu způsobenou přímým úderem blesku do podzemního vedení,proud,průrazné napětí,přípustné riziko škody,stíněný kabel,způsobující poruchu,četnost přímých úderů blesku,četnost škod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61663-22001
IEC 61663-22001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61663-2 Tato Část IEC 61663 pojednává o ochraně před bleskem venkovních telekomunikačních vedení s kovovými vodiči (například přívodní sítě, vedení mezi budovami). Tato vedení zahrnují: - telekomunikační vedení spojující ústřednu se zakončením sítě (NT1); - vedení telekomunikační nebo signální spojující zařízení umístěná v různých budovách, například vedení ISDN nebo signalizační vedení mezi počítači. POZNÁMKA - Tato vedení jsou v této normě nazvána "telekomunikační vedení". Předmětem této normy je ochrana telekomunikačních vedení a připojených zařízení před přímými a nepřímými účinky blesku omezením rizika možné škody způsobené přepětím a nadproudy v těchto vedeních na hodnoty, které jsou nižší nebo rovné přípustnému riziku škody. Podrobnosti jsou v příloze A. Na stanovení rizika škody bleskem na telekomunikačních vedeních může mít také vliv typ budovy a rovněž fyzické provedení instalace zařízení. Avšak tato a jiná podobná hlediska jsou obsahem zvláštních norem a přesahují rozsah této normy. Optické kabely s kovovými vodiči v kabelové duši musí být chráněny podle požadavků této normy a požadavků stanovených v IEC 61663-1.