Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 806-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736660
Katalogové èíslo 64015
Název dokumentu Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
Anglický název Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General
Datum vydání 01.07.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova dodávka vody,nádrže na tekutiny,potrubní armatury,potrubí,potrubí z umělé hmot,vodovodní a odpadní instalace v budovách,vodovodní potrubí,vodovodní trubky,vodovody,zkoušení tlakem,zkoušení vody
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 806-12000
EN 806-1/A12001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15954ČSN 01 3450 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 806-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 806-1:2000 včetně změny EN 806-1:2000/A1:2001. Evropská norma EN 806-1:2000 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Navrhování, Část 3: Dimenzování, Část 4: Montáž a Část 5: Provoz a údržba. Tato první část normy stanoví požadavky a uvádí doporučení pro návrh, instalaci, úpravu, zkoušení, údržbu a provoz vnitřních vodovodů pro rozvod pitné vody a pro určité účely potrubí mimo budovy, např. v areálech. Zahrnuje systém trubek, armatury a připojená zařízení, instalovaná pro zásobování pitnou vodou. Pokud je v rámci vlastního areálu soukromé zásobování pitnou vodou, pokrývá rozsah této normy rovněž potrubní rozvod od místa vstupu z tohoto soukromého zdroje zásobování vodou. Rozsah použití této normy končí u nejvzdálenějšího odběrného místa vnitřního vodovodu pitné vody, v tomto místě musí být vzduchová mezera (např. na výtokové armatuře) nebo ochranné zařízení (např. na výtokové armatuře s připojovací hadicí). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Účel normy, kapitolu 4 - Odborná způsobilost a povinnost při navrhování, provádění a provozu vnitřního vodovodu, kapitolu 5 - Termíny a definice a kapitolu 6 - Grafické značky a zkratky. ČSN EN 806-1 (73 6660) byla vydána v červenci 2002. S účinností od 1.1. 2005 se touto normou částečně nahrazuje ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy zdravotnických instalací z února 1994.