Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1074-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 137111
Katalogové èíslo 62795
Název dokumentu Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury
Anglický název Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 3: Check valves
Datum vydání 01.11.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060.50 - Zpětné ventily
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Armatury,konstrukce,kontrola,posuzování shody,typové zkoušky,značení,zpětné armatury,řízení jakosti
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1074-32000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61952ČSN EN 1074-3 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1074-3 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu armatury, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy. Tato třetí část evropské normy - určuje minimální požadavky na vhodnost zpětných armatur používaných pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody (viz EN 805); - stanoví požadavky na konstrukci, provedení a způsob posuzování shody zpětných armatur, bez ohledu na jejich typ a materiál; - je přednostně použitelná pro každou jinou normu na výrobek nebo zkoušení; požadavky jiných norem platí pouze tehdy, když se na ně tato norma odkazuje; - pojednává o požadavcích platných pro zpětné armatury do DN 2 000 a PFA 6 bar do PFA 25 bar; - neplatí pro zpětné armatury proti znečištění, o kterých pojednávají jiné normy. Příloha A je normativní. S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků zhotovených podle příslušných částí této normy na jakost vody pro lidskou spotřebu je nutno vzít v úvahu: 1) že kterákoliv část normy neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo EFTA; 2) stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria.