Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1074-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 137111
Katalogové èíslo 62794
Název dokumentu Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.11.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Armatury,konstrukce,přetlaky,teploty,typové zkoušky,všeobecné požadavky,zaměnitelnost
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1074-12000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61950ČSN EN 1074-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1074-1 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Norma sestává ze šesti částí: Část 1: Všeobecné požadavky Část 2: Uzavírací armatury Část 3: Zpětné armatury Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily Část 5: Regulační ventily Část 6: Hydranty Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu armatur, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy. S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této normy na jakost pitné vody: 1) tato norma neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo EFTA; 2) je třeba vzít v úvahu stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria. Tato evropská norma určuje minimální požadavky na vhodnost používání armatur pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody nebo systémy s nimi spojené (viz EN 805). Tato norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, provedení a metodu posuzování shody armatur, bez ohledu na jejich typ a materiál. Tato norma se zabývá požadavky, které jsou společné pro různé typy armatur; norma je použitelná pouze tehdy, když je na ni uveden odkaz v některé z dalších částí této normy.