Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10241
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 132230
Katalogové èíslo 62784
Název dokumentu Ocelové potrubní tvarovky se závity
Anglický název Steel threaded pipe fittings
Datum vydání 01.10.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Ocelové potrubní tvarovky se závity,Tvarovky,chemické složení,materiál,mechanické vlastnosti,mezní úchylky,pozinkování,rozměry,zkoušení,značení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 102412000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61953ČSN EN 10241 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10241 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 29 "Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky", jejíž sekretariát vede UNI. Tato evropská norma specifikuje požadavky na tvarovky se závitem o jmenovitých světlostech od DN 6 do DN 150 včetně, vyráběných ze svařovaných nebo bezešvých trubek, z výkovků a válcovaných tyčí. Norma platí pro ocelové tvarovky ze závitem používané pro dopravu a rozvod kapalin nebo plynu.