Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 61774
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333306
Katalogové èíslo 62199
Název dokumentu Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení
Anglický název Overhead lines - Meteorological data for assessing climatic loads
Datum vydání 01.07.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova klimatické zatížení,ledovka,meteorologická data,mokrý sníh,mrznoucí déšť,námraza,námrazový model,venkovní vedení,zatížení námrazou
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC TR 617741997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 61774 Cílem této Technické zprávy (typ 2) je poskytnutí informací o metodách vyvíjených klimatických zatěžovacích databází. To je nezbytné pro zavedení IEC 60826, která tvoří rámec národních norem při navrhování venkovních vedení. Pro její praktické použití je však nutné, aby projektanti získávali a využívali klimatická data, neboť v existujících stavebních předpisech a normách nejsou k dispozici dostatečné informace. Zvláště je nedostatek informací o zatížení námrazou. Cílem této zprávy je: a) zpráva o dostupnosti a správném použití klimatických dat b) doporučení jednoduchých standardních měřicích technik c) přehled námrazových modelů pro výpočet zatížení námrazou. Podrobnosti každého výše zmíněného případu návrhových zatížení venkovních vedení jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách. Kapitola 3 popisuje způsob spojení těchto případů dohromady.