Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 30-2-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061410
Katalogové èíslo 58531
Název dokumentu Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
Anglický název Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills
Datum vydání 01.04.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30-2-21999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 30-2-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-2-2:1999. Evropská norma EN 30-2-2:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro hospodárné využití energie varných spotřebičů na plynná paliva s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí na hořlavé plyny. Tyto spotřebiče jsou definovány v kapitole 1 (ČSN) EN 30-1-2:1999. Tato norma se týká pouze zkoušení typu. Velmi stručná norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Technické požadavky a kapitolu 5 - Zkušební metody. Dále norma uvádí informativní Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se spotřebičů plynných paliv. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se spotřebičů plynných paliv. Shoda s ustanoveními této normy je jedním z prostředků shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 30-2-2 (06 1410) byla vydána v dubnu 2000.