Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60051-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356203
Katalogové èíslo 58487
Název dokumentu Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části
Anglický název Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts
Datum vydání 01.05.2000
Datum ukonèení platnosti 28.04.2020
Datum úèinnosti 01.06.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60051-11998
IEC 60051-11997
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503170ČSN EN 60051-1 2000Z128.04.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23734ČSN IEC 51-1 1991
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503169ČSN EN 60051-1 ed. 2 2017
Anotace

ČSN EN 60051-1 Tato norma se vztahuje na přímopůsobící ukazovací elektrické měřicí přístroje, s analogovým zobrazením, jako jsou: - ampérmetry a voltmetry; - wattmetry a varmetry; - kmitoměry ukazovací a vibrační jazýčkové; - fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy; - ohmmetry, měřiče impedance a měřiče vodivosti; - vícefunkční přístroje výše uvedených typů. Vztahuje se také na určitá příslušenství, používaná s těmito přístroji, jako jsou: - bočníky; - předřadné rezistory a impedanční součásti. Pokud s těmito přístroji souvisí ještě jiná příslušenství, vztahuje se tato norma i na kombinaci těchto přístrojů a příslušenství za předpokladu, že bylo provedeno nastavení pro tuto kombinaci. Tato norma se také vztahuje na přímopůsobící ukazovací elektrický měřicí přístroj, jehož značky stupnice neodpovídají přímo elektrické vstupní veličině za předpokladu, že je vzájemný vztah mezi nimi známý. Tato norma se také vztahuje na přístroje a příslušenství, které mají elektronické součásti ve svých měřicích a/nebo pomocných obvodech. Tato norma se nevztahuje na přístroje pro speciální účely, pro které platí vlastní normy IEC. Tato norma se nevztahuje na součástky pro speciální účely, pro které platí vlastní normy IEC, když tyto jsou používány jako příslušenství. Tato norma neobsahuje ani požadavky pro ochranu proti vlivům vnějších činitelů prostředí ani pro příslušné zkoušky. Avšak v případě potřeby a pak pouze po dohodě mezi výrobcem a uživatelem, mohou být voleny zkoušky z IEC 60068, příslušné pro tyto podmínky. Tato norma nespecifikuje požadavky, týkající se rozměrů přístrojů nebo příslušenství (pokud se týče rozměrů, viz IEC 60473).