Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60076-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351008
Katalogové èíslo 58393
Název dokumentu Výkonové transformátory - Pokyny pro použití
Anglický název Power transformers - Application guide
Datum vydání 01.08.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60076-81997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60076-8 Norma je českou verzí evropské normy IEC 60076-8:1997. Evropská norma IEC 60076-8:1997 má status české technické normy. (ČSN) IEC 60076 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Oteplování, Část 3: Izolační hladiny a dielektrické zkoušky, Část 5: Odolnost při zkratech a Část 8: Pokyny pro použití. Tato osmá část normy platí pro transformátory odpovídající řadě publikací (ČSN) IEC 60076. Jejím cílem je poskytnouti uživatelům informace o: - jistých základních provozních charakteristikách různých spojení transformátorů a konstrukcí magnetických obvodů se zvláštním zřetelem na jevy vyvolané nulovou složkou, - poruchových proudech soustav v transformátorech se spojením YNynd a podobně, - paralelním provozu transformátorů, výpočtu úbytku nebo zvýšení napětí při zatížení a výpočtu ztrát při zatížení pro kombinace zatížení ve třech vinutích, - volbě jmenovitých hodnot a uspořádání odboček v objednávce, založené na budoucích případech zatížení, - použití konvenčně navržených transformátorů k napájení usměrňovačů, - měřicí technice a přesnosti měření ztrát. Část informací je obecné povahy a použitelná na všechny velikosti výkonových transformátorů. Avšak některé kapitoly se zabývají hledisky a problémy, které se uplatňují jen při specifikaci a použití velkých jednotek vysokého napětí. Doporučení nejsou závazná a nepředstavují požadavky pro specifikaci. Informace týkající se zatížitelnosti výkonových transformátorů je uvedena v IEC 60354 (v ČR zavedena jako ČSN IEC 354) pro olejové transformátory a v IEC 60905 (v ČR zavedena jako ČSN 35 1105) pro suché transformátory. Pokyny pro impulzní zkoušky transformátorů jsou uvedeny v IEC 60722 (v ČR do srpna 2000 nezavedena). Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Charakteristické vlastnosti různých kombinací trojfázových vinutí a konstrukcí magnetických obvodů, kapitolu 3 - Charakteristické vlastnosti a použití autotransformátorů, kapitolu 4 - Vlastnosti nulové složky - proud zatížení v středním bodu a podmínky při zemním spojení, magnetické nasycení a zapínací proud, kapitolu 5 - Výpočet zkratových proudů v trojfázových transformátorech s trojím vinutí (v transformátorech s odděleným vinutím a autotransformátorech) s uzemněnými středními body, kapitolu 6 - Paralelní provoz transformátorů v trojfázových soustavách, kapitolu 7 - Výpočet úbytku napětí pro specifikované zatížení, ztráty při zatížení transformátoru s trojím vinutím, kapitolu 8 - Specifikace jmenovitých hodnot a hodnot odbočkových, kapitolu 9 - Použití normalizovaných transformátorů pro usměrňovače a kapitolu 10 - Pokyny pro měření ztrát ve výkonových transformátorech. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN IEC 60076-8 (35 1008) byla vydána v srpnu 2000.