Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 58087
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
Datum vydání 01.02.2000
Datum ukonèení platnosti 01.11.2015
Datum úèinnosti 01.07.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-21999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98270ČSN EN 1366-2 2015
Anotace

ČSN EN 1366-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1366-2:1999. Evropská norma EN 1366-2:1999 má status české technické normy. Norma obsahuje následující části: Část 1: Vzduchotechnická potrubí, Část 2: Požární klapky, Část 3: Těsnění prostupů (připravuje se), Část 4: Těsnění spár (připravuje se), Část 5: Provozní potrubí a šachty (připravuje se), Část 6: Zdvojené podlahy (připravuje se), Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů (připravuje se), Část 8: Potrubí pro odvod kouře (připravuje se), Část 9: Potrubí pro odvod kouře ze samostatného úseku (připravuje se) a Část 10:Kouřové klapky (připravuje se). Tato druhá část evropské normy specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti požárních klapek, osazených v požárně dělicích konstrukcích, které mají odolávat ohni a průchodu kouře a plynů při vysokých teplotách. Norma se užívá ve spojení s EN 1363-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 1363-1). Metoda je určena pro zkoušky mechanických zařízení. Bez úprav není vhodná pro zkoušení požárních klapek v zavěšených podhledech. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Zkušební podmínky, kapitolu 6 - Zkušební vzorek, kapitolu 7 - Instalace zkušebního vzorku, kapitolu 8 - Kondicionování, kapitolu 9 - Použité přístroje, kapitolu 10 - Postup při zkoušce, kapitolu 11 - Kritéria chování, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a kapitolu 13 - Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky. ČSN EN 1366-2 (73 0857) byla vydána v únoru 2000. Platí od 1.7. 2000.