Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61773
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333305
Katalogové èíslo 57950
Název dokumentu Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů
Anglický název Overhead lines - Testing of foundations for structures
Datum vydání 01.01.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 617731996
IEC 17731996
IEC 1773/Cor.1997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61773 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61773:1996. Evropská norma EN 61773:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1773:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými modifikacemi. Tato mezinárodní norma platí pro zkoušení základů podpěrných bodů venkovních vedení. Předmětem této normy je dát k dispozici postupy, které se používají pro zkoumání nosnosti a nebo odezvu zatížení celkového základu tak jako vzájemné působení mezi základem a okolní zeminou a nebo horninou. Mechanické namáhání konstrukčních složek není předmětem této normy. Nicméně v případě kotev vetknutých do země může převládat poškození konstrukčních složek, např. spojení mezi kotevní tyčí a injektážní maltou. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Třídy zkoušek, kapitolu 5 - Geotechnické údaje, kapitolu 6 - Stavba základů, kapitolu 7 - Zkušební zařízení, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Vyhodnocení zkoušky, kapitolu 10 - Přejímací kritéria a kapitolu 11 - Zkušební protokol. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61773 (33 3305) byla vydána v lednu 2000.