Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 30-1-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061410
Katalogové èíslo 57847
Název dokumentu Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-2: Bezpečnost - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
Anglický název Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-2: Safety - Appliances having forced-convention ovens and/or grills
Datum vydání 01.01.2000
Datum ukonèení platnosti 01.12.2012
Datum úèinnosti 01.02.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30-1-21999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91869ČSN EN 30-1-2 2012
Anotace

ČSN EN 30-1-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-1-2:1999. Evropská norma EN 30-1-2:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví zvláštní konstrukční a provozní vlastnosti, metody zkoušek a požadavky na bezpečnost a značení varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí. Tyto spotřebiče jsou definovány v EN 30-1-1:1998 (v ČR zavedena jako ČSN EN 30-1-1:1998) a v její změně A1:1999. Není-li stanoveno jinak, platí tato norma pro uvedené spotřebiče nebo jejich funkční uzly, ať jsou volně stojící, nebo tvoří součást spotřebiče, a to i tehdy, jestliže jiné topné funkční uzly spotřebiče využívají elektrickou energii (např. kombinovaný sporák na plynná paliva a elektrickou energii). Tato norma stanoví požadavky na elektrickou bezpečnost zařízení zabudovaného ve spotřebiči v souvislosti se spalováním plynného paliva. Norma však nestanoví požadavky týkající se elektrické bezpečnosti elektrických funkčních uzlů nebo jejich příslušného zařízení. Norma obsahuje řadu požadavků, zajišťujících bezpečnost provozu, zejména v kapitole 5 a a 6 paralelně i zkušební metody pro tyto požadavky v kapitole 7 (ovšem většinou jen odkazem na příslušný článek (ČSN) EN 30-1-1:1998). Je normalizován např. požadavek na bezpečnost při zapalování, těsnost palivového rozvodu, požadavky na elektrickou bezpečnost, dále požadavky na dokonalost spalování (kde je stanoveno, že obsah CO ve spalinách za normou definovaných podmínek nesmí převýšit 0,20 %) a mnohé další. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Třídění, kapitolu 5 -Požadavky na konstrukci, kapitolu 6 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitolu 7 - Zkušební metody a kapitolu 8 - Značení a návody. Norma dále obsahuje informativní Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se spotřebičů plynných paliv. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Následující ustanovení této normy, uvedené v tabulce ZA.1, podporují splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se spotřebičů plynných paliv. Shoda s ustanoveními této normy je jedním z prostředků shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 30-1-2 (06 1410) byla vydána v lednu 2000.