Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 303-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075303
Katalogové èíslo 57735
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
Anglický název Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat output of up to 300 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Datum vydání 01.02.2000
Datum ukonèení platnosti 01.02.2013
Datum úèinnosti 01.03.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 303-51999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92127ČSN EN 303-5 2013
Anotace

ČSN EN 303-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-5:1999. Evropská norma EN 303-5:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma sestává z šesti částí: Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení, Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva, Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva. Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem, Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a o největším provozním přetlaku 3 bar. Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení, značení, Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ručním samočinným řízením, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW. Terminologie, požadavky, zkoušení a značení a Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kombinované kotle na kapalná paliva pro domácnost o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 70 kW. Tato pátá část evropské normy platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 300 kW, které jsou navrženy pro spalování pouze pevných paliv. V souladu s pokyny výrobce jsou tyto kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře, nebo s přetlakem ve spalovací komoře. Pevná paliva pro účely této normy jsou: a) biologická, b) fosilní. Tyto kotle mohou být používány s přirozeným nebo nuceným tahem. Palivo může být dodáváno ručně nebo samočinně. Ustanovení této normy platí pro kotle pro ústřední vytápění, které se musí zkoušet na schváleném zkušebním zařízení. Norma neplatí pro: - kotle pro ústřední vytápění a jiná topná zařízení, jejichž nejnižší tepelná ztráta není v rozmezí požadavků této normy a které jsou rovněž určeny pro přímé vytápění okolního prostředí, - varné spotřebiče, - návrh a konstrukci samočinného zařízení pro dodávku paliva. Účelem této normy je specifikovat nezbytnou terminologii pro kotle na pevná paliva pro ústřední vytápění, požadavky na konstrukci, technické požadavky na vytápění, na zkoušení těchto kotlů a rovněž požadavky na značení. Při tom nejde o typickou názvoslovnou norma, i když příslušná kapitola obsahuje definice 37 hesel. Poměrně rozsáhlá norma (cca 47 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkoušky, kapitolu 6 - Protokol o zkoušce a jiné dokumenty, kapitolu 7 - Značení a kapitolu 8 - Průvodní technická dokumentace. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu C. ČSN EN 303-5 (07 5303) byla vydána v lednu 2000.