Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 03 8374
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038374
Katalogové èíslo 577
Název dokumentu Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
Anglický název Principles of protecting underground metallic structures against corrosion
Datum vydání 01.01.1977
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1977
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/77
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.060 - Koroze kovů
Subsektor
Deskriptory DDT/DDU,DL/DM
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 03 8374 Norma platí pro projektování, stavbu a provoz podzemních kovových zařízení z hlediska zajištění jejich vnějšího povrchu proti korozi, a to jak pro samostatná vedení a objekty, tak pro zařízení tvořící součást inženýrských sítí ve městech, na území průmyslových závodů a skladovacích objektů. Norma především stanoví všeobecné požadavky a pak stručněji zejména požadavky pro projektové práce, výrobu a montáž a konečně provoz a údržbu. Za zmínku stojí některá upozornění ve všeobecné části, kde je upozorněno, že musí být dbáno bezpečnostních i hygienických požadavků platných pro zařízení, na nichž by bylo nutno při zřizování ochrany provádět potřebné práce a úpravy a dále, že jednou ze základních podmínek, z nichž musí volba protikorozní ochrany vycházet je zamezení znečišťování podzemních vod produkty, unikajícími z potrubí a nádrží, proděravěných korozí. Za pozornost stojí to, že tato norma alespoň v obecné poloze nezapomíná na otázky ochrany zdraví, životního a pracovního prostředí, které klade na úroveň technickým požadavkům. ČSN 03 8374 byla schválena 22.10.1975 a nabyla účinnosti od 1.4.1977.