Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1150
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832821
Katalogové èíslo 57663
Název dokumentu Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky
Anglický název Protective clothing - Visibility clothing for non-professional use - Test metods and requirements
Datum vydání 01.01.2000
Datum ukonèení platnosti 31.08.2023
Datum úèinnosti 01.02.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.340.10 - Ochranné oděvy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 11501999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511953ČSN EN 1150 2000Z131.08.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511391ČSN EN 17353 2021
Anotace

ČSN EN 1150 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1150:1999. Evropská norma EN 1150:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví požadavky na optické vlastnosti na výstražné oděvy s vysokou viditelností, které jsou nošeny dospělými osobami i mladistvými pro neprofesionální použití. Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití jsou určeny pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek jak ve dne, tak i při osvětlení předními světly nebo hledáčky dopravního prostředku za tmy, i při městském osvětlení. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Požadavky pro podkladový materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi, kapitolu 6 - Fotometrické a fyzikální požadavky na retroreflexní materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi, kapitolu 7 - Zkušební metody, kapitolu 8 - Štítek se symboly ošetřování, kapitolu 9 - Značení a kapitolu 10 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU (89/686/EHS). Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1150 (83 2821) byla vydána v lednu 2000.